Service 2000 A/S SERVICE 2000 A/S +45 7020 2000

Underretning om indsamling af personoplysninger

I vores virke har vi ofte behov for at registrere og behandle personoplysninger på kunder, ansatte og leverandører. Det er typisk kontaktinformation (navn, adresse, telefonnummer, email-adresse) og lejlighedsvis andre oplysninger relevante for samarbejdet, f.eks. allergier (ved catering), fotos (ved udarbejdelse af visuals/udsmykning/akkreditering), alder, bryllupsdato mv..

Herunder kan du finde oplysninger om hvordan vi behandler dine oplysninger:

1. Dataansvarlig

Service 2000 A/S (cvr: 82588914), Lerbakkevej 7, 2980 Kokkedal
Tlf.: +45 70202000. Email: service@service2000.dk.


2. Formål og grundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • At kunne skabe kontakt i forbindelse med ønske om bestilling.

 • At kunne besvare en henvendelse via vores mail- og sagsbehandlingssystem

 • At kunne behandle din bestilling

 • At kunne opfylde lovgivningens krav

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Persondataforordningens art. 6 samt databeskyttelsesloven.

Desuden behandles alm. personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i persondataforordningens art. 6, stk. 1 f. Denne bestemmelse giver hjemmel til behandling, hvis man forfølger en legitim interesse – det vil sige, at den kan sikre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling.

Også særlovgivningen kan give hjemmel til behandling af dine personoplysninger – f.eks. hvidvaskloven, forældelsesloven, bogføringsloven m.fl..

Endelig kan vi behandle dine personoplysninger på baggrund af dit udtrykkelige samtykke.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger i form af navn, adresse, mailadresse, telefonnummer

 • Personlige oplysninger der er relevante for bestillingen, f.eks. fødselsdato, bryllupsdato mv.

 • Oplysninger til brug for aflønning, f.eks. kontonummer, cpr-nummer mv.

 • Helbredsoplysninger der er relevante for bestillingen, f.eks. allergi, bevægelseshandicap mv.

 • Kreditvurderingsoplysninger


4. Modtagere og kategorier af modtagere

Hvor det er nødvendigt for at behandle bestillingen, eller hvor vi er forpligtigede i forhold til lovgivning eller overenskomst, videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner og SKAT, i forbindelse med udbetaling af løn, refusion af sygedagpenge mv.

 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen i forbindelse med arbejdsskadesager.

 • Pensionsselskab og sundhedsforsikringsselskab.

 • Kreditvurderingsselskab og inkassoselskab.

 • Underleverandører eller andre relevante parter i sagen, f.eks. kok, chauffør, politi, akkrediteringsmyndigheder, trykkeri, hvor oplysningerne er væsentlige for at kunne løse opgaven.


5. Hvor stammer dine oplysninger fra

Dine personoplysninger er hovedsagligt oplysninger, som du har givet os eller oplysninger, som vi ifølge aftale med dig har fået fuldmagt til at indhente. Hertil kommer oplysninger fra kreditvurderingselskaber og oplysninger som er almindeligt tilgængelige via internet, telefonbøger, Kraks Blå Bog mv.


6. Opbevaring af dine oplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, præcist hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, idet dette afhænger af sagens gang, og af hvor længe vi har et sagligt formål med at opbevare dine oplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på alene at opbevare dine oplysninger så længe, vi har et legitimt formål med opbevaringen. Når det ikke længere har et sagligt formål at opbevare dine oplysninger, vil disse blive slettet.


7. Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder vil kort blive nævnt nedenfor, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i den anledning.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger. Du har ret til at se de oplysninger, vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at få udleveret en gratis kopi heraf.

 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Klage kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller mail dt@datatilsynet.dk. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Sidst redigeret: SH, Kokkedal, 5. december 2018

Copyright © 2016
Service  2000 A/S
Lejebetingelser
Firmaprofil
Filosofi
Historie
Mennesker
Samarbejdspartnere
Job i Service 2000
Bank
Kreditvurdering
CVR-nr.: 82588914
Service 2000 A/S
Lerbakkevej 7
DK-2980 Kokkedal
Kontakt os:
+45 7020 2000
service@service2000.dk